Užsieniečių perkėlimas

2014 metais Europai susidūrus su didžiausia pabėgėlių krize po II-ojo pasaulinio karo, imtasi priemonių, skirtų padėti didžiausią pabėgėlių naštą patiriančioms valstybėms – Italijai ir Graikijai. 2015 m. rugsėjį Europos Komisijai pasiūlius ir Europos Parlamentui pritarus, Europos Taryba priėmė laikinąsias priemones tarptautinės apsaugos srityje, pagal kurias dalis prieglobsčio prašytojų iš Italijos ir Graikijos turėjo būti perkeltos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares.[1]

Lietuva, vykdydama įsipareigojimus kaip Europos Sąjungos (ES) valstybė narė ir siekdama prisidėti prie solidarumo bei teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp ES valstybių narių principo užtikrinimo, o taip pat palengvinti naštą ES valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, užsieniečių perkėlimą į Lietuvos Respubliką pradėjo vykdyti 2015 m. Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 956 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“, iki 2017 m. gruodžio 31 d. į Lietuvos Respubliką iš Italijos ir Graikijos bei trečiųjų valstybių turi būti perkelti 1105 užsieniečiai.

Pagal šį nutarimą pirmieji užsieniečiai – 4 asmenų prieglobsčio prašytojų, irakiečių, šeima – atvyko iš Graikijos 2015 m. gruodį. 2016 m. 181 asmuo buvo perkeltas iš Graikijos ir 25 asmenys – iš Turkijos. Dauguma užsieniečių yra Sirijos piliečiai (166 asmenys), kiti Irako piliečiai (30 asmenų), taip pat 9 asmenys be pilietybės iki išvykimo gyvenę Sirijoje (Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio skyrius, 2017). Nuo nutarimo įsigaliojimo pradžios iki 2017 m. vidurio į Lietuvos Respublikos teritoriją iš viso buvo perkelti 344 asmenys.

Sprendimus dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Perkėlimo procedūra vyksta bendradarbiaujant su kitomis ES ir ne ES valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Migracijos departamentas, remdamasis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatomis, priima sprendimus dėl kiekvieno perkėlimui atrinkto užsieniečio perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją. Atvykimui į Lietuvos Respublikos teritoriją perkeliamiems užsieniečiams Migracijos departamentas išduoda vidaus reikalų ministro nustatytos formos kelionės dokumentą. Prieglobsčio prašytojai į Lietuvos Respubliką perkeliami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ VII sk. antrąjį skirsnį.

Atvykus į šalį perkeltam užsieniečiui ir gavus jo prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo, Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 24 valandas turi priimti sprendimą dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės arba sprendimą suteikti jam prieglobstį.

Prieglobsčio prašytojų perkėlimas iš kitų Europos Sąjungos valstybių susideda iš šių etapų:

  1. Graikija (Italija) pateikia Lietuvai jų atrinktų kandidatų perkėlimui anketas;
  2. Lietuvoje, dalyvaujant Migracijos departamento, Valstybės saugumo departamento, Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovams, atliekamas saugumo patikrinimas pagal pateiktus kandidatų perkėlimui duomenis;
  3. Po pirminio saugumo patikrinimo organizuojamas susitikimas su kandidatais perkėlimui Graikijoje (Italijoje);
  4. Gavus visų nurodytų teisėsaugos institucijų išvadas dėl kandidatų keliamos grėsmės, oficialiai patvirtinami tie kandidatai, kurių atžvilgiu grėsmės saugumui ar viešajai tvarkai nustatyta nebuvo;
  5. Gavusios Lietuvos patvirtinimą dėl kandidatų, Graikijos (Italijos) institucijos informuoja atitinkamus prieglobsčio prašytojus, kad jie bus perkelti į Lietuvą, kuri nagrinės jų prašymus suteikti prieglobstį;
  6. Bendradarbiaudamos su Lietuvos ambasadomis ir Migracijos departamentu, perkėlimą vykdančios organizacijos Graikijoje (Italijoje) pateikia atrinktiems kandidatams aktualią informaciją apie Lietuvą (kultūrinis orientavimas);
  7. Atrinktiems kandidatams atvykus į Lietuvą, jie registruojami kaip prieglobsčio prašytojai Lietuvoje, ir prasideda standartinė prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra, kurios tikslas – įvertinti ir nustatyti, ar atitinkamas prašytojas atitinka prieglobsčio suteikimo kriterijus;
  8. Migracijos departamentui priėmus sprendimą suteikti asmeniui prieglobstį, jam leidžiama pasilikti Lietuvoje. Nustačius, kad asmuo neatitinka prieglobsčio suteikimo kriterijų, jis turi būti grąžinamas į kilmės šalį.[2]

ES pabėgėlių perkėlimo programoje dalyvaujantys prieglobsčio prašytojai apgyvendinami ne į Pabradės užsieniečių registracijos centrą, o Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, kur iš karto pradeda dalyvauti integracijos programoje.[1] 2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimu (ES) 2015/1523 ir 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje.

[2] Daugiau informacijos apie prieglobsčio prašytojų perkėlimą žiūrėkite čia ir čia 

 

SHARE