Patvirtinta „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija“

2018 m. rugsėjo 20 d. Seimas patvirtino „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategiją“. Joje nustatyti pagrindiniai šalies demografijos, migracijos ir integracijos politikos raidos tikslai, kryptys ir siektini rodikliai.

Dokumente įtvirtinti trys tikslai, susiję su palankios aplinkos šeimai kūrimu, migracijos srautų valdymu ir vyresnio amžiaus asmenų integravimusi į visuomenę.

Užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą numatoma skatinti grįžtamąją migraciją ir proporcingą valstybės interesus atitinkantį užsienio šalių piliečių atvykimą, įgyvendinant pritraukimo, priėmimo, integracijos ir ryšio palaikymo politiką.

Vyriausybei pasiūlyta iki gruodžio 1 d. patvirtinti šios strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, priimti teisės aktus, reikalingus šiai strategijai įgyvendinti.

Daugiau informacijos čia
Šaltinis: LR Seimas

SHARE