Nelydimų nepilnamečių priėmimas ir apgyvendinimas

Nelydimas nepilnametis prieglobsčio prašytojas, tai nepilnametis (iki 18 m. amžiaus) užsienietis, kuris atvyko į Lietuvos Respubliką be tėvų ar kitų teisėtų atstovų arba kuris, atvykęs į Lietuvos Respubliką, liko be jų tol, kol tie asmenys pradeda juo veiksmingai rūpintis (LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 str. 16 d.). Nepilnamečių prieglobsčio prašytojų skaičius Lietuvoje yra nedidelis. 2018 m. tarp 162 vaikų iki 18 metų, prašiusių suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje buvo 2 nelydimi nepilnamečiai iš Gambijos ir Vietnamo (2017 ir 2016 m. prašymus pateikė po 1 nelydimą nepilnametį).

Nelydimo nepilnamečio prašymo suteikti prieglobstį pateikimas ir su juo susiję veiksmai (numatyti LR Vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl prieglobsčio suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 22.1-22.4 ir 22.9-22.10 papunkčiuose) atliekami dalyvaujant įgaliotam jo atstovui bei vaikų teisių apsaugos institucijos atstovui, kurį kviečia prašymą suteikti prieglobstį priėmusi institucija.

Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų pateiktų prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimui suteikiama pirmenybė prieš kitus nagrinėjamus prašymus suteikti prieglobstį. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 81 straipsnio 2 ar 3 dalyse nustatytais atvejais Migracijos departamentui priimant sprendimą pratęsti prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės terminą, tokiame sprendime nurodomos sudėtingos teisinės ir (arba) faktinės aplinkybės, kurių vertinimas reikalauja papildomo laiko.

Nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai vidaus reikalų ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka yra apgyvendinami pas pilnamečius giminaičius, atstovą arba Pabėgėlių priėmimo centre. Priimant sprendimą dėl nelydimo nepilnamečio apgyvendinimo, atsižvelgiama į nepilnamečio nuomonę pagal jo amžių ir brandą. Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų gyvenamoji vieta turi būti keičiama kuo rečiau. Jei nepilnametis turi brolių ar seserų, jie neturi būti išskiriami.

Nelydimam nepilnamečiui, atvykus į Pabėgėlių priėmimo centrą, sudaromas integracijos veiksmų planas. Parama integracijai Pabėgėlių priėmimo centre yra teikiama 3 mėnesius ir gali būti pratęsta iki 6 mėnesių. Tačiau nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams, atsižvelgus į jų interesus, paramos teikimo laikotarpis gali būti pratęstas, kol jiems sukaks 18 metų. Persikėlus gyventi į savivaldybės teritoriją nelydimam nepilnamečiui sulaukus pilnametystės išmokama vienkartinė pašalpa – 1375 Eurai.

Nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas. Ši teisė jiems užtikrinama nedelsiant ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos. Be to, net ir tais atvejais, kai nepilnametis prieglobsčio prašytojas mokydamasis sulaukė pilnametystės, jis turi teisę pabaigti bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programas.

SHARE