Užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis, integracija

Lietuvoje šiuo metu taikomos paramos prieglobsčio gavėjų integracijai priemonės:

 1. Lietuvos valstybės įgyvendinama pabėgėlių integracijos programa, kurios sritys apima apgyvendinimą, socialinę paramą, sveikatos apsaugą, švietimą, užimtumą, visuomenės informavimą apie integraciją.
 2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) parama, kurios tikslas skatinti ES valstybes nares priimti pabėgėlius ir remti jas bei atsakyti už jų priėmimo padarinius, vadovaujantis ES teisės aktais.

Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijoje dalyvaujančios institucijos:

 1. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri koordinuoja ir prižiūri prieglobstį gavusių asmenų paramos teikimą; analizuoja su prieglobstį gavusių užsieniečių integracija susijusius socialinius procesus, taip pat rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant užtikrinti veiksmingą paramos integracijai teikimą.
 2. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris yra atsakingas už prieglobsčio gavėjų integracijos analizę ir vertinimą, vykdo paramos teikimo integracijai monitoringą, organizuoja savivaldybių ir NVO, kitų institucijų ir įstaigų darbuotojų, dirbančių integracijos srityje, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, keičiasi su užsienio šalimis gerosios praktikos patirtimi.
 3. Pabėgėlių priėmimo centras, kuriame vykdoma pirminė integracija.
 4. Integraciją savivaldybėse įgyvendinančios institucijos – NVO ar savivaldybės įstaigos.
 5. LR švietimo ir mokslo ministerija, kuri užtikrina prieglobsčio gavėjų ugdymąsi.
 6. Lietuvos užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri organizuoja ir prižiūri pagalbos įsidarbinant procesą, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą.

Užsieniečio, gavusio prieglobstį, integracija apima du etapus:

 • Parama pabėgėlių priėmimo centre

Pabėgėlių priėmimo centre (toliau Centras) parama integracijai yra teikiama iki 3 mėnesių, o po tęsiama savivaldybės teritorijoje. Tais atvejais, kai prieglobstį gavusiems asmenims nepavyksta pasirengti integracijai savivaldybės teritorijoje, paslaugų teikimas Pabėgėlių priėmimo centre gali būti tęsiamas iki 6 mėnesių.

Šiuo laikotarpiu Centro socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, įvertina užsieniečio gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją, tikrina jo sveikatą, taip įvertindami sveikatos sutrikimus, turimą negalią ir pan. Taip pat Centre yra intensyviai mokoma lietuvių kalbos ir kultūros, kad asmuo būtų pasiruošęs integruotis į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką.

Užsieniečiams, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre, kas mėnesį pagal nustatytą tvarką mokama pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms, kuri sudaro 87,5 EUR.

 • Parama integracijai savivaldybės teritorijoje

Parama integracijai savivaldybės teritorijoje, pradedama teikti po integracijos etapo Pabėgėlių priėmimo centre ir trunka iki 12 mėnesių nuo asmens, gavusio prieglobstį, išvykimo iš Pabėgėlių priėmimo centro dienos. Pagal „Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai savivaldybėse administracinės paslaugos teikimo aprašymą“ parama integracijai savivaldybės teritorijoje negali trukti ilgiau nei trunka išduoto leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas arba iki užsieniečio išvykimo iš šalies. Integracijos laikotarpis gali būti ir pratęstas, bet negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai.

Persikėlus gyventi į savivaldybės teritoriją mokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa:

 • Suaugusiam asmeniui 250 EUR;
 • Vaikui 125 EUR.

Pabėgėlis savivaldybės teritorijoje valstybės paramos integracijai laikotarpiu gauna mėnesinę piniginę pašalpą būtiniausioms prekėms įsigyti (būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.).

Iki 6 mėn. Nuo 7 mėn.
1 asmuo 250 EUR 125 EUR
2 asmenų šeima 375 EUR 187,5 EUR
3 asmenų šeima 500 EUR 250 EUR
Jeigu šeimoje yra daugiau kaip 3 asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį mokama papildomai 62,5 EUR 31,25 EUR

Papildomai gali būti skiriama mokyklinio amžiaus vaikams išmokama vienkartinė 58,5 EUR pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti. Kas mėnesį mokama 62,4 EUR kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Pabėgėliams, integruojantis savivaldybės teritorijose, padeda nevyriausybinės organizacijos (Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija), kurios teikia kuratoriaus paslaugas. Kuratoriai padeda užsieniečiui, išsinuomoti butą, įsigyti būtiniausius reikmenis, išmoka pinigines pašalpas, organizuoja užsieniečiui lietuvių kalbos mokymą, vaikų darželio lankymą ar vaikų mokymąsi mokykloje, taip pat  konsultuoja visais kitais užsieniečiui rūpimais klausimais. Pavyzdžiui, prieglobstį gavusių asmenų konsultavimas įdarbinimo klausimais apima – informacinius susitikimus su potencialiais darbdaviais, Darbo biržos ar asmeninės kompetencijos kėlimo specialistais, pagalba ieškant darbo per darbo skelbimus internete ir spaudoje, taip pat per Darbo biržą ar įdarbinimo agentūras. Darbuotojai, reikalui esant, tarpininkauja ir vertėjauja.

Tiek Pabėgėlių priėmimo centre, tiek prasidėjus prieglobsčio gavėjo integracijos savivaldybėje etapui, prieglobsčio gavėjams yra organizuojami lietuvių kalbos kursai. Pabėgėlių priėmimo centre  kursų trukmė vienas mėnuo ir apima nemažiau nei 96 val. lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros pažinimo mokymosi laiko. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime “Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo” yra numatyta, kad Pabėgėlių priėmimo centre gali būti organizuojami papildomi “iki 96 valandų mokymosi laiko lietuvių kalbos mokymo kursai, jeigu dėl pateisinamų priežasčių prieglobsčio gavėjams per mėnesį nepavyksta pasiekti Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A1 lygio.

Integracijos įgyvendinimą savivaldybėje įgyvendinanti institucija (NVO ar savivaldybės įstaiga) taip pat organizuoja valstybinės kalbos mokymo programą, kurios kursas apima 190 val. mokymosi laiko.

SHARE