Užsieniečių integracijos centrai

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veikia šie užsieniečių integracijos centrai:

Tikslas: teikti paslaugas, siekiant skatinti trečiųjų šalių piliečių, pabėgėlių integraciją, užtikrinant jų saugumą, socialinį ir ekonominį savarankiškumą, garantuojant pagrindinius poreikius bei ugdant kompetenciją sukurti pozityvią ateitį priimančioje visuomenėje. Centro paslaugos yra skirtos užsieniečiams, kurie turi leidimą gyventi šalyje, tačiau neturi Lietuvos Respublikos pilietybės.

Paslaugos: Socialinės konsultacijos – lankytojai konsultuojami mokesčių, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių garantijų, įsidarbinimo temomis; konsultacijos teisiniais klausimais; psichologinės konsultacijos; profesinio orientavimo konsultacijos – teikiama pagalba tiek ieškantiems darbo, tiek studijuojantiems užsieniečiams įvertinti savo profesinę kvalifikaciją bei profesinę patirtį; lietuvių kalbos mokymai; pilietinio orientavimo mokymai; asmeninių kompetencijų tobulinimas; renginiai drauge su visuomene.

„Infocentre migrantams“ teikiamos nemokamos socialinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams. Informacija teikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Paslaugos: Socialinės konsultacijos (konsultavimas ir lydėjimas); individualios teisinės konsultacijos; profesinio orientavimo konsultacijos (konsultacijos ir tarpininkavimas įdarbinimo metu); psichologinės konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai; pilietinio orientavimo mokymai; informaciniai renginiai; šviečiamieji – pažintiniai mokymai.

Tikslas: pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių sėkminga socialinė integracija Lietuvoje.

Paslaugos. Socialiniai darbuotojai padeda susirasti būstą, įsitraukti į darbo rinką, įgyti kvalifikaciją, užsiregistruoti į gydymo įstaigas. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymui ir švietimui bei lietuvių kalbos mokymui. Taip pat vykdomi susitikimai su vietos bendruomene, kartu minimos užsieniečių nacionalinės ir lietuvių bei kultūrines šventes.

Tikslai: aktyvia veikla prisidėti prie visuomenės socialinio, dorinio, dvasinio, meninio ir kultūrinio ugdymo/si; vykdyti ir populiarinti iniciatyvas, skatinančias darnios visuomenės vystymąsi, siekiant visų jos narių ir socialiai pažeidžiamų grupių darnaus ir aktyvaus socialinio dalyvavimo ir jų gerovės užtikrinimo; skatinti kultūrinės įvairovės plėtrą ir toleranciją tarp skirtingų etninių ir kitų socialinių grupių; per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Paslaugos: Lietuvių kalbos mokymai; dienos centras užsieniečių, gyvenančių Vilniuje, vaikams; tarpkultūriniai renginiai ir šventės.

Tikslas: organizuoti ir suteikti dienos užimtumo, socialinės, švietimo ir sociokultūrines ir sveiko gyvenimo paslaugas mokyklinio amžiaus imigrantų vaikams, siekiant palengvinti jų integraciją į vietos bendruomenę.

Tikslas: teikti konsultacijas visiems sugrįžusiems, apie grįžimą galvojantiems lietuvių emigrantams arba visiems norintiems atvykti į Lietuvą.

Paslaugos: vieno langelio principu teikiamos konsultacijos darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu/ atvykimo į šalį susijusiais klausimais.

SHARE