TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home)

Pavadinimas TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home)
Vykdytojai Foyer vzw, Belgija; Soros International House, Lietuva; Universita Degli Studi Di Palermo, Italija; Accademia Europea Bolzano, Italija; Hogeschool West-Vlaanderen, Belgija; Double Helix Resources, Didžioji Britanija; European Network of Social Authorities, Italija
Laikotarpis 2016 m.  rugsėjo 1d. – 2018 m. rugpjūčio 31d.
Finansavimo šaltinis Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės
Santrauka Tikslas – padėti daugiakalbėms šeimoms kurti palankią atmosferą kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei. Užsibrėžtam tikslui pasiekti kuriama inovatyvi mobilioji aplikacija, leidžianti tėvams ir vaikams fiksuoti su kalbų vartosena šeimoje susijusias emocijas. Tai turėtų padėti formuoti ir stiprinti pozityvias šeimos narių emocijas bei nuostatas, skatinti kalbų mokymąsi ir tokiu būdu prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo ir socialinės įtraukties didinimo.

Uždaviniai

– Atkreipti dėmesį į neformalųjį kalbų mokymąsi daugiakalbėse šeimose, labiau atsižvelgiant į motyvaciją bei įsitikinimus, sietinus su kalbų vartosena ir mokymusi.
– Įgalinti tėvus ir kitus šeimos narius valdyti kalbų vartoseną, kurti pozityvią ir stimuliuojančią aplinką namuose.

Tikslinės grupės

– Daugiakalbės/ mišrios šeimos.
– Kalbų mokymo(si) specialistai, dirbantys su suaugusiaisiais, vaikais ir paaugliais.
– Šeimos santykių specialistai.
– Socialinės integracijos specialistai.

Projekto nauda daugiakalbėms šeimoms:

– Padeda kurti saugią ir atvirą atmosferą, kurioje kalbos vartosenos bei perėjimo iš vienos kalbos į kitą klausimai yra svarstytini ir diskutuotini tarp visų šeimos narių.
– Skatina skirtingų kartų tarpusavio supratimą, todėl padeda formuoti teigiamą požiūrį (ir įveikti neigiamą) į kalbų vartoseną.

Kuriami produktai

– Mobilioji aplikacija, padedanti žaismingai spręsti kalbų vartosenos klausimus daugiakalbėse šeimose.
– Vartotojo vadovas ir filmas, kuriuose pateikiamos praktinės aplikacijos vartojimo instrukcijos specialistams.
– Specialistų mokymai.
– Tarptautinė konferencija „Languages@home: empowering multilingual families“ 2018 m. gegužės mėn. Briuselyje.

Numatomi rezultatai

– Geresnis supratimas apie daugiakalbių šeimų poreikius, susijusius su kalbų vartosena šeimoje.
– Aiškesnis suvokimas apie šiose šeimose vyraujančius požiūrius į kalbų mokymąsi ir su tuo susijusias emocijas bei įsitikinimus.
– Patobulintos specialistų kompetencijos ir pagilintos žinios, leidžiančios jiems padėti šeimos nariams efektyviau bendrauti tarpusavyje daugiakalbystės temomis.
– Aukštesnė specialistų emocinė kompetencija, padedanti geriau suprasti šeimose vyraujančių požiūrių į kalbų vartoseną ir daugiakalbystę ir su tuo susijusių emocijų įtaką kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei.
– Įsisąmonintas tiesioginis ryšys tarp kalbos-emocijų ir socialinės įtraukties.

Metodika
Įgyvendindami projektą, taikome į vartotoją orientuoto dizaino požiūrį, nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios glaudžiai bendradarbiaujame su daugiakalbių šeimų atstovais bei atitinkamų sričių specialistais.

SHARE