Naudingos nuorodos

Lietuvos institucijos ir organizacijos

 

 

Tarptautinės organizacijos

Užsieniečių organizacijos

Finansavimo galimybės

Gidas: ES finansavimas migracijos ir prieglobsčio srityje pateikia trumpą ir paprastą ES finansavimo galimybių aprašą jūsų organizacijai.

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) įsteigtas 2014–2020 m. laikotarpiui. Viso fondo biudžetas siekia 3,137 milijardų Eurų, PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama ~8,1 mln. eurų. Prie šios sumos Lietuva turės prisidėti 25 proc. nacionaliniu finansavimu (2,7 mln. eurų).

PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Daugiau informacijos apie fondo įgyvendinimą Lietuvoje sužinosite paspaudę nuorodą.

Išorės sienų fondas (ISF) įsteigtas 2014–2020 m. laikotarpiui. Viso fondo biudžetas siekia 3,8 milijardų Eurų. Fondas skatins įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, bendradarbiavimą teisėsaugoje ir Sąjungos išorės sienų valdymą. ISF yra sudarytas iš dviejų priemonių: “ISF Sienos ir Vizos“ bei „ISF policija“.

Europos Socialinis fondas (ESF) yra pagrindinė Europos darbo vietų palaikymo priemonė, padedanti žmonėms gauti geresnes darbo vietas ir užtikrinanti sąžiningesnes darbo galimybes visiems ES piliečiams. Tai veikia investuojant į Europos žmogiškąjį kapitalą – jos darbuotojus, jaunimą ir visus, ieškančius darbo. ESF finansavimas siekia 10 milijardų eurų per metus, skirtų pagerinti milijonų europiečių, ypač tų, kuriems sunku įsidarbinti, darbo perspektyvas. Šiais atvejais prieglobsčio prašytojai ir pabėgėliai gali būti laikomi reikalavimus atitinkančia grupe: 1) teisiškai gali dalyvauti darbo rinkoje, 2) profesiniuose mokymuose, ir 3) veiksmams, susijusiems su jų vaikų ugdymu.

Norėdami sužinoti daugiau apie finansavimo galimybes Lietuvoje, spauskite čia.

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) – tai ES lygmens finansinė priemonė, kuria siekiama skatinti aukštą geros kokybės ir tvaraus užimtumo lygį, užtikrinti tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo sąlygas. Visas 2014–2020 m. biudžetas – 919 469 000 eurų.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF) remiami ES šalių materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo veiksmai. Ši pagalba gali būti maistas, drabužiai ir kiti asmeninėms reikmėms būtini daiktai, pavyzdžiui, batai, muilas ir šampūnas. Vien materialinės pagalbos nepakanka – turi būti imamasi ir socialinės įtraukties priemonių, tokių kaip konsultacijos ir parama, kuriomis žmonėms padedama išbristi iš skurdo. Tikslinė grupė apibrėžiama remiantis nacionalinės valstybės teisės aktais, todėl ar prieglobsčio prašytojai patenka į šią tikslinę grupę priklauso nuo nacionalinės teisės. 2014–2020 m. EPLSAF numatyta per 3,8 mlrd. eurų.

Teisingumo programa skirta tolesnei Europos teisingumo erdvei plėtoti, pagrįsta abipusiu pripažinimu ir tarpusavio pasitikėjimu. Programos biudžetas yra 378 mln. EUR. Tai skatina: teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, įskaitant civilines ir komercines bylas, nemokumą, šeimos reikalus ir paveldėjimus ir kt.; Teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose; Teisminį mokymąsi, įskaitant kalbų mokymą teisine terminologija, siekiant skatinti bendrą teisinę ir teismų kultūrą; efektyvų teisminį prieinamumą Europoje, įskaitant nusikaltimo aukų teises ir procesines teises baudžiamosiose bylose; iniciatyvas narkotikų politikoje.

Programa Kūrybiška Europa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, susikūrusią tarpkultūrinėje, įtakų ir migracijos sąveikoje. Skirtingos finansavimo schemos skatina audiovizualinius, kultūrinius ir kūrybingus veikėjus veikti visoje Europoje, siekti naujų auditorijų ir plėtoti įgūdžius, reikalingus skaitmeniniam amžiui.

Europa piliečiams programa skirta didinti sąmoningumą ir supratimą apie ES, jos istoriją, įvairovę ir vertybes, taip pat padėti žmonėms labiau įsitraukti į pilietinę ir demokratinę veiklą. Pagal konkrečius prioritetus nuo 2016 m. Iki 2020 m. Programa taip pat bus skirta kovai su imigrantų stigmatizacija ir alternatyvių naratyvų sklaidai, kad būtų skatinamas tarpkultūrinis dialogas ir tarpusavio supratimas.

Teisių, lygybės ir pilietybės programa stiprina lyčių lygybę, kovoja su visomis diskriminacijos formomis ir rasizmu. Programa taip pat kovoja su opia smurto prieš moteris, jaunimą ir vaikus problema. Į papildomas programos sritis taip pat įtraukiamos: vaikų teisės, visiška romų integracija į Europos visuomenę, vartotojų teisės ir asmens duomenų apsauga. 2014 – 2020 m. programai įgyvendinti skirta 439 mln. Eurų.

Programos Erasmus+ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. Pagal ją remiama švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų bei organizacijų tarptautinė partnerystė trijuose veiksmuose. Programa administruojama Nacionalinių agentūrų ir Europos lygiu EACEA. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimą Lietuvoje sužinosite paspaudę nuorodą.

ES sveikatos programa remia bendrą strategiją “Europa 2020”, kad ES taptų pažangi, tvari ir integracinė ekonomika, skatinanti augimą visiems, investuojanti į gyventojų gerą sveikatą. Bendras programos biudžetas yra 449,4 mln. EUR.

Europos regioninės plėtros fondas siekia sustiprinti regioninių įmonių konkurencingumą ir inovacijų vystymąsi. Taip pat teikia paramą tarpinėms ir tyrimus atliekančioms organizacijoms bei mažoms ir vidutinėms įmonėms. Fondas taip pat remia socialinę, sveikatos apsaugos, švietimo, apgyvendinimo ir vaikų priežiūros infrastruktūras. Trys sritys ypatingai aktualios migrantų įraukimui: 1) įsidarbinimo didinimas; 2) socialinės įtraukties skatinimas, diskriminacijos ir skurdo mažinimas; 3) investicijos į švietimą, mokymus, profesinį švietimą ir viso gyvenimo mokymąsi. Norėdami sužinoti daugiau apie finansavimo galimybes Lietuvoje, spauskite čia.

Horizontas 2020 – nauja ir didžiausia ES investicijų į tyrimus ir inovacijas priemonė, kurios biudžetas 2014 – 2020 m. siekia 80 mlrd. Eurų. Pagrindiniai jos prioritetai – užtikrinti mokslinius tyrimų rezultatus, kurti lyderystę pramonėje, technologijose ir įveikti visuomenei aktualius iššūkius bei užtikrinti Europos, kaip globalios ekonomikos, konkurencingumą. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimą Lietuvoje sužinosite paspaudę nuorodą.

EEE ir Norvegijos Jaunimo įdarbinimo fondas. EEE ir Norvegijos 2014-2021 m. parama skirta socialiniams ir ekonominiams skirtumams Europoje mažinti. Šio fondo projektams buvo skirta 60 mln. EUR. Tikslinė Fondo grupė yra jauni žmonės nuo 15 iki 29 metų amžiaus, ypatingą dėmesį skiriant 25-29 m. (išskiriant prieglobsčio prašytojus kaip atskirą tikslinę grupę).

Nordplus programa siūlo finansinę paramą partnerystėms švietimo srityje tarp aštuonių Baltijos ir Šiaurės regiono dalyvaujančių šalių. 2017-2018 m. Nordplus ypatingą dėmesį skyrė paraiškoms, skirtoms pabėgėlių ir imigrantų integracijai, švietimui, ir mokymui visuose sektoriuose ir visoms “Nordplus” programoms.

Daugiau informacijos lietuvių kalba sužinosite paspaudę nuorodą.

Europos integracijos ir migracijos programa yra 14 organizacijų steigėjų ir 11 asocijuotų partnerių iniciatyva, kuria siekiama stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį propaguojant konstruktyvų požiūrį į migraciją Europoje. Tai daroma teikiant subsidijas, stiprinant gebėjimus ir kuriant tinklus.

SHARE