Lietuvos teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. įstatymas Nr. IX-2206 „Dėl užsieniečių teisinės padėties” (paskutinį kartą taisytas: 2021-08-10)

Šis įstatymas nustato atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo tvarką, prieglobsčio suteikimą ir laikiną apsaugą, integraciją, pateikimą bei apeliacinius skundus dėl sprendimų, susijusius su užsieniečių teisiniu statusu Lietuvos Respublikoje. Jis taip pat reglamentuoja kitus klausimus, susijusius su užsieniečių teisiniu statusu Lietuvos Respublikoje.

 • Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. įstatymas Nr. IX-2207 “Dėl užsieniečių teisinės padėties” įgyvendinimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79 “Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo” (su naujausiais pakeitimais)

Gairėse siekiama nustatyti Lietuvos migracijos politikos tikslus, principus ir kryptis ir užtikrinti tinkamą migracijos procesų valdymą. Gairėse aptariami šie migracijos politikos klausimai: emigracija, apykaitinė migracija, imigracija, užsieniečių integracija, prieglobstis (tarptautinė apsauga), kova su nelegalia migracija ir klausimai, susiję su institucine sąranga politikos formavimui ir įgyvendinimui, atitinkamų institucijų dalyvavimas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 balandžio 25 d. nutarimas Nr. 416 “Dėl ekonominės migracijos reguliavimo strategijos patvirtinimo” (su naujausiais pakeitimais)
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas nr. 1V-899/ V-330 “Dėl vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-13).

Įsakymu patvirtintame Vizos išdavimo tvarkos apraše apibrėžti įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijai, reglamentuota įtraukimo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal naują tvarką nustatytos formos prašymas išduoti nacionalinę vizą pildomas ir teikiamas naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo ir pateikimo priemonėmis. Daugiau informacijos čia.

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1V-714/V-191 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-02-21);
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas 2011 kovo 24 d. Nr. 1V-233/V-66 “Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas nr. 1v-280/v-109 “Dėl dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”. [NEGALIOJA NUO 2018-01-03]
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado įsakymas 2019 m. liepos 10 d. Nr. 4-321 “Dėl sprendimų dėl atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo priėmimo”;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado įsakymas 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 4-557 “Dėl vizų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-367 įsakymas “Dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 23 d. Nr. 1V-456 įsakymas “Dėl dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-22 “Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatymo”.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. 171 “Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 “Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 1082 “Dėl prieglobsčio prašytojų iš Maltos Respublikos”;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 “Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją”;
 • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3K-76  “Dėl Prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems apgyvendinimo patalpose ar laikiname būste, taikomų bendrųjų tvarkos taisyklių patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-346  “Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo”
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A1-454/1V-588 “Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 “Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1V-73 “Dėl atsakingų institucijų paskyrimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-187 “Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-408 “Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A1-28 “Dėl nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-461 “Dėl užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jų apsisprendimo laikotarpiu apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1V-289 “Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo”;
 • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1 “Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai Pabėgėlių priėmimo centre administracinės paslaugos teikimo aprašymas“;
 • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 2 “Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai savivaldybėse administracinės paslaugos teikimo aprašymas”;
 • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3 “Valstybės paramos nelydimų nepilnamečių užsieniečių pabėgėlių priėmimo centre paslaugų teikimo aprašymas”.
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-755 “Dėl užsieniečių integracijos į visuomenę 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo”;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-683 “Dėl Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo”;
 • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1 “Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai Pabėgėlių priėmimo centre administracinės paslaugos teikimo aprašymas”;
 • Pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 2 “Valstybės paramos teikimo prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai savivaldybėse administracinės paslaugos teikimo aprašymas”.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 715 “Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas”;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 230 “Dėl Užsieniečių sveikatos draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1-139 “Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-772 “Dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133  “Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A1-40 “Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo nr. A1-587 “Dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-253 “Dėl leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo”.
 • Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 2 d. “Pilietybės įstatymas” Nr. XI-1196 (galiojanti redakcija: 2019-05-01 – 2020-12-31);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1687 “Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 kovo 1 d. įsakymas Nr. ISAK-286 “Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo”;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 “Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”;
 • Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 vasario 11 d. įsakymas Nr. ISAK-208/1R-43 “Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 vasario 11 d. įsakymas Nr. ISAK-209 “Dėl Valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo”.
 • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas “Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (TAR i.k. 2018-03344), 2018 m. kovo 1 d. Nr. 3K-54;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 436 “Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-279/A1-196 “Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1V-382 “Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 “Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 “Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
SHARE