APIE MIPAS PROJEKTĄ

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma (MIPAS) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014 – 2020 m. nacionalinę programą. Projekto trukmė: 2017 05 02 – 2022 12 31

Projekto tikslas yra pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei tikslinei grupei ir bendradarbiavimą tarp jų užtikrinant migracijos ir integracijos informacinės platformos (interneto svetainės) veikimą.

Projekto tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:

  1. Atnaujinti bei palaikyti internetinę svetainę;
  2. Užtikrinti interneto svetainės žinomumą;
  3. Rinkti, sisteminti bei skelbti informaciją migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių grąžinimo srities klausimais;
  4. Sukurti bei palaikyti interneto svetainės paskyrą socialiniame tinkle.

Nuosekliai, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, bus renkama, sisteminama ir viešinama medžiaga migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių (TŠP) grąžinimo srities bei kitais susijusiais klausimais. Informacija svetainėje pateikiama trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų).

Svetainėje sudaromos galimybės suinteresuotoms grupėms ir asmenims stebėti TŠP migracijos ir integracijos procesus, dalyvaujančių aktorių veiklą, rezultatus ir kitą naudingą informaciją, reaguoti į naujausius įvykius, susijusius su tikslinės grupės migracijos ir integracijos procesais Lietuvoje ir pasaulyje. Tai leidžia atrasti bendrus taškus ir veiklos principus, kurie suartina TŠP migracijos ir integracijos politikos prioritetus, projektinę veiklą ir mokslinus tyrimus bei sukuria pamatą bendrai (visų TŠP migracijos ir integracijos procesuose dalyvaujančių) socialinių ir politinių aktorių, tikslinės grupės bei plačiosios visuomenės platformai.

Informacijos pateikimas TŠP aktualiais klausimais užtikrins ne tik informacijos prieinamumą praktiniais klausimais, tačiau suteiks galimybę forumo formatu konsultuotis.

Dėl papildomos informacijos apie projektą kreiptis:

Austėja Vakarinaitė
MIPAS projekto koordinatorė
+37061262338
austeja@diversitygroup.lt

Projekto vykdytojas: Diversity Development Group

NVO Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla apima šias sritis:

  • Tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje;
  • Lygių galimybių plėtros užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai;
  • Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;
  • Prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;
  • Kova prieš prekybą žmonėmis.
Diversity Development Group
Diversity Development Group

Buveinės adresas: Z. Sierakausko 15, Vilnius, 03105, Lietuva
Korespondencijos adresas: Lukiškių g. 5-527, Vilnius, 01108, Lietuva
Telefonas: +370 615 14401
El. paštas: info@diversitygroup.lt
Website: www.diversitygroup.lt
FB: Diversity Development Group

Santrauka
Pavadinimas
APIE MIPAS PROJEKTĄ
Aprašymas
Projekto tikslas yra pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei tikslinei grupei ir bendradarbiavimą tarp jų užtikrinant migracijos ir integracijos informacinės platformos (interneto svetainės) veikimą.
Organizacija
Diversity Development Group
Logotipas