2023-01-31

Duomenų sauga

Gerbdami Jūsų teises, siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje arba joje pateikdami savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje, tvarko VšĮ „Diversity Development Group“ (toliau – Organizacija).

Organizacijos adresas: Lukiškių g. 5-527, LT-01108 Vilnius

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

VšĮ „Diversity Development Group“

Lukiškių g. 5-527, LT-01108 Vilnius

El. p.: info@diversitygroup.lt 

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

(1) Informuoti apie interneto svetainės pagrindu platinamus projekto MIPAS naujienlaiškius ir taip gerinti svetainės lankytojų žinias apie interneto svetainėje talpinamą turinį;

(2) Atsakyti į klausimus, pageidavimus bei užklausas, teikiamas interneto svetainėje integruotame Forume bei kontaktinės formos ,,Pranešk naujieną’’ pagrindu.

 

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų projekto MIPAS naujienlaiškio prenumeratos užklausoje, interneto svetainėje integruotame Forume ir/arba kontaktinėje formoje ,,Pranešk naujieną’’, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų.

 

SURINKTI ASMENS DUOMENYS

Organizacijos surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

– Asmens vardas;

– Asmens elektroninio pašto adresas.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, apibrėžiančius dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetinę svetainę gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 10 (dešimt) metų nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų užklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

 

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS

Organizacija asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių Organizacijos koordinuojamo projekto MIPAS internetinėje svetainėje bei joje pateikdami užklausas, pageidavimus, nuomones.

 

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms

valdžios institucijoms.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Organizacija užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų

subjektas turi teisę:

(1) Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

(2) prašyti, kad Organizacija leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba

ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų

tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;

(3) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki

sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

(4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto

svetainės adresas yra  www.vdai.lrv.lt , jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant

jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Su šia privatumo politika galima susipažinti Organizacijos koordinuojamo projekto MIPAS internetinėje svetainėje www.mipas.lt.  Organizacija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuodama apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Organizacijos koordinuojamo projekto MIPAS internetinėje svetainėje.